2017 දී කොරියාවේ පැවති කිම්ස් ප්‍රදර්ශනයට යූආඕ සැන්ක්සිං සහභාගී විය.

2017 දී කොරියාවේ පැවති කිම්ස් ප්‍රදර්ශනයට යූආඕ සැන්ක්සිං සහභාගී විය.
එය ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය සහ රෝහල් උපකරණ ප්‍රදර්ශනයකි.
මෙම ප්‍රදර්ශනයේදී ඔවුන්ට අපගේ සාමාන්‍ය කොරියානු සේවාදායකයින් හමුවීමට සහ නව සේවාදායකයින් 92 ක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තිබේ.
සුභ පැතුම්!
(මරියාට පින්තූරයේ සේවාදායකයෙකු ලැබෙමින් පවතී.)


තැපැල් කාලය: නොවැම්බර් -23-2020