2018 දී යූආඕ සැන්ක්සිං ඉන්දියාවේ MEDICAL FAIR INDIA 2018 සඳහා සහභාගී විය.

2018 දී යූආඕ සැන්ක්සිං ඉන්දියාවේ MEDICAL FAIR INDIA 2018 සඳහා සහභාගී විය.
එය වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය සඳහා ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයයි.
මෙම ප්‍රදර්ශනයේදී ඔවුන්ට අපගේ සාමාන්‍ය ඉන්දියානු සේවාදායකයින් හමුවීමට සහ නව සේවාදායකයින් 115 ක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව තිබේ.
සුභ පැතුම්!
(පින්තූරයේ සිටින සොෆීට සේවාදායකයෙක් ලැබේ.)


තැපැල් කාලය: නොවැම්බර් -23-2020